Այսօր: Կիրակի, 20 Հունվարի 2019թ.
Ճամբարակի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 180
ՃԱՄԲԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔ

Ծրագիր N 1
 
Ժամանակահատված 06/12/2012 - 06/12/2016
ԿարգավիՃակԳործողության ժամկետը ավարտված է  Գործողության ժամկետը ավարտված է
ԱնվանումՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՌԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
Նպատակ

       ø³Õ³ù  Ö³Ùµ³ñ³Ï, ³ÝóÛ³ÉáõÙ  Ü. ØÇ˳ÛÉáíϳ, 1920 Ãí³Ï³ÝÇóª  Î³ñÙÇñ  ·ÛáõÕ,  1972 Ãí³Ï³ÝÇó Îñ³ëÝáë»ÉëÏ  ù³Õ³ù³ïÇå  ³í³Ý: ¶ïÝíáõÙ ¿  ²ñ»·áõÝÇ  ¨  Ødz÷áñÇ  É»éݳßÕóݻñÇ  ÙÇç¨,  ¶»ïÇÏÇ  ÑáíïáõÙ:  Ö³Ùµ³ñ³ÏÇ  ÙÇçáí  ¿  ÑáëáõÙ  ¶»ïÇÏ  ·»ïÁ:

 Ü. ØÇ˳ÛÉáíϳ  ·ÛáõÕÁ  ÑÇÙݳ¹ñ»É  »Ý  ê³Ù³ñ³ÛÇ ¨  ê³ñ³ïáíÇ  ݳѳݷݻñÇó  »Ï³Í  éáõëÝ»ñÁ,  1835-40 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ:

          Ü»ñùÇÝ  ¨  ì»ñÇÝ  Ö³Ùµ³ñ³Ï  ·ÛáõÕ»ñÁ  ï³ñ³Ýç³ïí»É   »Ý  1904  Ãí³Ï³ÝÇÝ    ¨  ǵñ¨  ³é³ÝÓÇÝ ·ÛáõÕ»ñ  ·á۳層ɠ »Ý  ÙÇÝ㨠 1972  Ãí³Ï³ÝÁ,  Îñ³ëÝáë»ÉëÏÁ,  Çñ  Ù»ç  ³éÝ»Éáí  Ü.׳ٵ³ñ³Ï ¨  ì. Ö³Ùµ³ñ³Ï ·ÛáõÕ»ñÁ í»ñ³Íí»ó  ù³Õ³ù³ïÇå  ³í³ÝÇ,  Ùßï³Ï³Ý  µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ  ßáõñç  Ï»ëÁ  ѳۻñ  ¿ÇÝ,  Ùï»É  »Ý Îñ³ëÝáë»ÉëÏ  ù³Õ³ù³ïÇå  ³í³ÝÇ  ßñç³·ÍÇ  Ù»ç,  áñÁ     1991  Ãí³Ï³ÝÇ  ³åñÇÉÇ  3-ÇÝ  í»ñ³Ýí³Ýí»É  ¿  Ö³Ùµ³ñ³Ï  ³í³Ý, Ù³ñ½»ñÁ   Ó¨³íáñí»Éáõó  Ñ»ïá  ¹³ñӻɠ  ¿  ù³Õ³ù  Ö³Ùµ³ñ³Ï:

 

                                ²ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý  áñáß  ïíÛ³ÉÝ»ñ

 

    Àݹ·ñÏáõÙ ¿  ²ñ»·áõÝáõ  É»éݳßÕóÝ,  Ødz÷áñÇ  ¨ Ù³ë³Ùµ  ꨳÝÇ  É»éݳßÕóݻñÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý É³Ýç»ñÝ  áõ Ýñ³Ýó ÙÇ稠 ÁÝϳ͠ ¶»ïÇÏÇ  ÑáíÇïÁ:  Ö³Ùµ³ñ³Ï  ù³Õ³ùÇ ï³ñ³ÍùÁ 1500-2800 Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ý íñ³  ¿: ²é³í»É³·áõÛÝ  µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ 2993 Ù  ¿ (ØáõñÕáõ½  É»é): سϻñ¨áõÛÃÁ  É»éݳÛÇÝ  ¿,   Ù³ëݳïí³Í  ¶»ïÇÏáí  áõ  Ýñ³  íï³ÏÝ»ñáí:

   ÀݹѳÝáõñ  ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÁ  ϳ½ÙáõÙ  ¿  10977  ѳ: 

   ´Ý³ÏãáõÃ۳ݠ ÁݹѳÝáõñ  Ãí³ù³Ý³ÏÁ  ϳ½ÙáõÙ  ¿  7425  Ù³ñ¹,  áñÇó  ïÕ³Ù³ñ¹  -  3585,  ÏÇÝ  - 3840,

лé³íáñáõÃÛáõÝÁ  Ù³Ûñ³ù³Õ³ù  ºñ¨³ÝÇó    -  125  ÏÙ.

 Ø³ñ½Ï»ÝïñáÝ         ¶³í³éÇó                          -   98   ÏÙ

  ꨳݳ   É×Çó                                                    -   15   ÏÙ

 ê³ÑÙ³ÝÁ  ²¹ñµ»ç³ÝÇ Ñ»ï ϳ½ÙáõÙ ¿             -   27   ÏÙ

 ´³ñÓñáõÃÛáõÝÁ   ÍáíÇ     ٳϳñ¹³ÏÇó               1960   Ù

    ø³Õ³ùÇ  ï³ñ³Íùáí  ¿  ³ÝóÝáõÙ  ѳÝñ³å»ï³Ï³Ý  Ý߳ݳÏáõÃ۳ݠ »ñÏáõ  ׳ݳå³ñÑ, áñáÝóáí  ßñç³ÝÁ  ϳåíáõÙ  ¿  ꨳÝ, ¸ÇÉÇç³Ý. Æ稳ݠ ù³Õ³ùÝ»ñÇ  ¨  ì³ñ¹»ÝÇë  ù³Õ³ùÇ  Ñ»ï,  ÇÝãå»ë ݳ¨  ê¨³Ý - ¼á¹  Ýáñ³Ï³éáõÛó »ñϳ÷ÇÍÁ: Ö³Ùµ³ñ³Ï   ù³Õ³ùÁ ÑÛáõëÇë-³ñ¨»ÉùÇó     ë³ÑٳݳÏÇó    ¿  ²¹ñµ»ç³ÝÇÝ,  ÑÛáõëÇëÇó  ݳËÏÇÝ  Þ³Ùß³¹ÇÝÇ  ßñç³ÝÇÝ,  ѳñ³íÇó  Ù»ñ  Ù³ñ½Çª  ²Õµ»ñù,  ²ñï³ÝÇß  ·ÛáõÕ»ñÇÝ,  ѳñ³í - ³ñ¨ÙáõïùÇó  ¸ñ³ËïÇÏ  ·ÛáõÕÇÝ,  ³ñ¨ÙáõïùÇó  ÂÃáõçáõñ  ·ÛáõÕÇÝ:

                                                                                                   

                                                                           ÎÉÇÙ³Ý

 

 ÎÉÇٳݠ µ³ñ»Ë³éÝ ¿, ã³÷³íáñ  ï³ù,  ѳٻٳﳵ³ñ  ËáÝ³í  ÏÉÇÙ³Ûáí  É»éݳï³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ ¨  É»éݳٳñ·³·»ïݳÛÇÝ  ·áïÇ: Àݹ·ñÏáõÙ  ¿  Ö³Ùµ³ñ³ÏÇ ÑáíÇïÁ:

  3.â³÷³íáñ  óáõñï  ¨  óáõñï  ÏÉÇÙ³Ûáí  É»éݳٳñ·³·»ïݳÛÇÝ  ·áïÇ:  ¼µ³Õ»óÝáõÙ  ¿  ¶»ïÇÏÇ  í»ñÇÝ Ñáë³ÝùÇ  ßñç³ÝÝ»ñÁ  ¨  ²ñ»·áõÝáõ  É»éݳßÕóÛÇ   µ³ñÓñ³¹Çñ  Ù³ë»ñÁ:

   Ö³Ùµ³ñ³Ï   ù³Õ³ùÝ  áõÝÇ  ÏÉÇٳ۳ϳݠ »ñÏáõ  ·áïǪ

 1.È»éݳÛÇÝ  µ³ñ»Ë³éÝ  óáõñï  ÏÉÇÙ³,  áñÁ  Áݹ·ñÏáõÙ  ¿  1800-2000  Ù»ïñ  µ³ñÓñáõÃ۳ݠ íñ³  ÁÝϳ͠ É»éݳÛÇÝ  ·áïÇ:

 2. ì»ñÇÝ  É»éݳÛÇÝ  óáõñï  ÏÉÇÙ³Ý,  áñÁ Áݹ·ñÏáõÙ  ¿  2000-Çó  µ³ñÓñ  É»éݳÛÇÝ  ·áïÇ:

 ú¹Ç   ÙÇçÇÝ  ç»ñÙ³ëïÇ׳ÝÁ                  -  6 -  8 û  

 ÐáõÝí³ñÇ  ÙÇçÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ׳ÝÁ          -  8 - 10 û

  µ³ó³ñӳϠ ³é³í»É³·áõÛÝÁ                 -    + 32 û        

  µ³ó³ñӳϠ Ýí³½³·áõÛÝÁ                      -    - 31  û

  ê³éݳٳÝÇùáí     ûñ»ñÇ   ÃÇíÁ           - 120 - 130  ûñ

  î»ÕáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, ï³ñí³   ÙÇçÇÝÁ - 500 - 600 ÙÙ

  Ò۳ݠ ͳÍÏáõÛÃÇ ÙÇçÇÝ  µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ-   20 -  40  ûñ

  Ò۳ݠ ͳÍÏáõÛÃáí  ûñ»ñÇ  ÃÇíÁ             - 120 - 180 ûñ

  ²Ùå³Ù³Í          ûñ»ñÇ    ÃÇíÁ                -  50 -   60  ûñ

  γñÏáõïáí        ûñ»ñÇ   ÃÇíÁ                -    5  -   6   ûñ

                                              

     Ö³Ùµ³ñ³ÏÇ   ù³Õ³ù³å»ï³ñ³Ý   ¨  »Ýóϳéáõóí³ÍùÝ»ñ

 

             ä³ßïáÝÁ

   ²ÝáõÝ,       ²½·³ÝáõÝ

        лé³ËáëÝ»ñ

ø³Õ³ù³ÛÇÝ

  ´çç³ÛÇÝ

     ø³Õ³ù³å»ï

  ø³Õ³ù³å»ïÇ ï»Õ³Ï³É

²ß˳ï³Ï³½ÙÇ ù³ñïáõÕ³ñ

ø³Õ.ßÇÝ   ¨  ÑáÕ³ßÇݳñ³ñ³-

ϳݠ  µ³ÅÝÇ   å»ï

üÇݳÝë³ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý µ³ÅÝÇ å»ï

êåáñïÇ,Ùß³ÏáõÛÃÇ ¨ ÏñÃáõ-

Ã۳ݠ µ³ÅÝÇ  í³ñÇã

´Ûáõç»Ç »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ µ³ÅÇÝ

سÝÏ³Ï³Ý »ñ³Åßï³Ï³Ý

 ¹åñáóÇ ïÝûñ»Ý

سÝϳϳݠ ¶»Õ³ñí»ëïÇ

¹åñáóÇ    ïÝûñ»Ý

ÂÇí   3  Ù/Ù³Ýϳå³ñ﻽

ÂÇí  5  Ù³ÝÏ.ݳ˳¹å. ÑÇÙÝ.

سñ½³¹åñáó

λÝïñáÝ³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³Ý

Øß³ÏáõÛÃÇ  ïáõÝ

  ÚáõñÇÏ         ²í³ÉÛ³Ý

  ²րմեն           Սարգսյան

  üÉáñ³         ê³ñ·ëÛ³Ý

 

  ìñ»Å          ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý

 Հակոբ         Մարտիրոսյան

 

  γÙá           ´á½³ÝÛ³Ý

 

  гÏáµ         ԳɻãÛ³Ý

   ²ñ³Ù          ºñÇóÛ³Ý

 

  ²ñÙÇÝ»        Ê»ãáÛ³Ý

 

 ÆñÇݳ      ²Ã³µ»ÏÛ³Ý

êáõë³Ýݳ  Ø»ÉùáõÙÛ³Ý

è³½ÙÇÏ      ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý

¶ÝáõÝÇÏ      æ³é³ÑÛ³Ý

¶ÛáõÉݳñ³  Ø»ÉùáõÙÛ³Ý

Լուսինե         Ունանյան

/0265/  22255

2-31-33

2-15-25

 

2-30-02

 

2-39-37

 

2-30-02

2-22-12

 

2-20-19

 

2-20-62

2-23-49

2-31-57

 

 09175100

093430363

055909113

 

093131855

 

094916618

 

093129202

 

 

 

 

091911038

 

 

 

077722213

 

 

    гٳÛÝùÇ  ·áõÛùÁ  ýǽÇϳå»ë  ¨  µ³ñáÛ³å»ë   Ù³ßí³Í   ¿;

 1  Համայնքում առկա  âáñë Ù³Ýϳå³ñ﻽ݻñÇó  ·áñÍáõÙ  ¿  2-Á:

2. ¶ñ³¹³ñ³Ýում  անհրաժեշտ  է  իրականացնել  ներքին  հարդարման  աշխատանքներ :

3. Øß³ÏáõÛÃÇ  ïáõÝÁ  ϳñÇù  áõÝÇ  ßï³å  í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý: ÊÇëï ½·³óíáõÙ  ¿ »ñ³Åßï³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ å³Ï³ë:

4. ºñ³Åßï³Ï³Ý  ¹åñáóÁ  ϳñÇù  áõÝÇ ներքին  հարդարման:

5. гٳÛÝùÇ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùáï  30 % -Ý  ¿  û·ïíáõÙ  çñÙáõÕÇ  ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó,  áñÁ  Ñ»éáõ  ¿  µ³í³ñ³ñ   ÉÇÝ»Éáõó:

 

                           1.  6.  ´Ý³Ï»ÉÇ  ¨  áã  µÝ³Ï»ÉÇ  ï³ñ³ÍùÝ»ñ

 

  Ö³Ùµ³ñ³ÏÇ   µÝ³Ï»ÉÇ   ýáݹÁ  ϳ½ÙáõÙ   ¿  169.4  ѳ½³ñ  Ù2   ³Û¹  ÃíáõÙ  ë³Ï³í³Ñ³ñÏ  125.8  ѳ½³ñ  Ù2,  µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý  ß»Ýù»ñ  43.6 ѳ½³ñ  Ù2:  ´Ý³Ï»ÉÇ  ýáݹÁ   Ý»ñ³éáõÙ  ¿  28  µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý  ß»Ýù, 709 µÝ³Ï³ñ³Ý   ¨  1250  ³é³ÝÓݳïáõÝ: ´Ý³Ï  ýáݹǠ 98  %  ë»÷³Ï³Ý³ßÝáñÑí³Í  ¿:  ´³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý  20  ß»ÝùÇ  ï³ÝÇùÝ»ñ  ϳñÇù  áõݻݠ ßï³å  í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý:

 ê³Ï³í³Ñ³ñÏ  µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ  Ùáï  30 %-Á,  áñï»Õ  230  ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ  ÑÇÙݳϳÝáõÙ  ²ñÍí³ß»ÝóÇÝ»ñ  »Ý µÝ³ÏíáõÙ,  ݳËÏÇÝ  ÙáÉáϳÝÝ»ñÇ  ˳ñËáõÉ  ïÝ»ñ  »Ý  ¨  ·ïÝíáõÙ  »Ý  íóñ³ÛÇÝ  íÇ׳ÏáõÙ:  ä³ï»ñ³½ÙÇ  ÁÝóóùáõÙ  íݳëí³Í ïÝ»ñÇ    5 %  ¹»é¨ë  í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý  ϳñÇù  áõÝ»Ý:

   àã  µÝ³Ï»ÉÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ  ϳ½ÙáõÙ  ¿     3220  Ù2,  áñÇó   704 Ù2  ïñí³Í  ¿  í³ñӳϳÉáõÃÛ³Ùµ:                                                                    

                                                     

                       1.7.  ÐáÕû·ï³·áñÍáõÙ

 

 Ð³Ù³ÛÝùÇ  í³ñã³Ï³Ý  ï³ñ³ÍùÁ  9126.2 ѳ,  áñÝ  Áëï  ë»÷³Ï³ÝáõÃ۳ݠ Ó¨»ñÇ  Ý»ñϳ۳óíáõÙ ¿  ëïáñ¨:

 

Ñ/Ñ

ê»÷³Ï³ÝáõÃ۳ݠ Ó¨»ñÇ

ï»ë³ÏÝ»ñÁ

  î³ñ³ÍùÁ

  ѳ

%

1

2

гٳÛÝùÇ  ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ

سëݳíáñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ

 

6582.4

2543.8

 

72.1

27.9

 

Àݹ³Ù»ÝÁ

9126.2

100

 

  ÐáÕ»ñÁ   Áëï  Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ  Ý߳ݳÏáõÃ۳ݠ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ  »Ý:

 

1.    ¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý  Ý߳ݳÏáõÃ۳ݠ            -   8643  ѳ

2.     ´Ý³Ï³í³Ûñ»ñÇ                                               -  445.3 ѳ

3.     ²ñ¹Ûáõݳµ»ñáõÃÛ³Ý, Áݹ»ñùÇ  û·ï³·áñÍÙ³Ý

¨ ³ÛÉ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý    Ý߳ݳÏáõÃ۳ݠ            -    25.1 ѳ

4.    ¾Ý»ñ·»ïÇϳÛÇ, ïñ³ÝëåáñïÇ, ϳåÇ  ÏáÙáõݳÉ

»Ýóϳéáõóí³ÍùÝ»ñÇ  ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ                -   4.92հա

 

   5. гïáõÏ å³Ñå³ÝíáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñ                     -   7,14  Ñ³

   6. гïáõÏ Ý߳ݳÏáõÃ۳ݠ                                       -     0

    7. ²Ýï³é³ÛÇÝ  ÑáÕ»ñ                                              -      0

      8. æñ³ÛÇÝ  ÑáÕ»ñ                                                     -   0.84 ѳ 

 

                                       1.8. ¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ

 

²½·³µÝ³ÏãáõÃ۳ݠ ÑÇÙݳϳݠ »Ï³ÙïÇ  ³ÕµÛáõñ  ѳݹÇë³ÝáõÙ  ¿  ³Ý³ëݳå³ÑáõÃÛáõÝÁ  ¨  µáõë³µáõÍáõÃÛáõÝÁ:

8643  ѳ   ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý  Ý߳ݳÏáõÃ۳ݠ ÑáÕ»ñ  Ý»ñϳ۳óíáõÙ  »Ý  Ñ»ï¨Û³É  ï»ëùáí:

   ì³ñ»É³ÑáÕ    -                  2643  ѳ

  Ëáïѳñù                      1308.0 ѳ

  ²ñáï                             4370.0 ѳ

  ²ÛÉ ÑáÕ³ï»ëù»ñ              322.0 ѳ 

  ¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý  Ý߳ݳÏáõÃ۳ݠ ÑáÕ»ñÇó  2415  ѳ ѳݹÇë³ÝáõÙ  »Ý  ÐР ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ  ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ,  ÇëÏ  6228 ѳ  ѳٳÛÝù³ÛÇÝ:

 ÊÇëï  ³Ýѳݷëï³óÝáÕ  ¿  í³ñ»É³ÑáÕ»ñÇ   û·ï³·áñÍٳݠ íÇ׳ÏÁ, ï³ñÇÝ»ñ  ß³ñáõݳϠ 2643.0 ѳ  í³ñ»É³ÑáÕ»ñÇó  Ùß³ÏíáõÙ  ¿  Ùáï  200  Ñ»Ïï³ñ, ßáõñç 2400 ѳ í³ñ»É³ÑáÕ  í»ñ³Íí»É  ¿  ËáïѳñùÇ  ¨  ³ñáï³í³ÛñÇ:

  ¸³ßï»ñáõÙ  ÑÇÙݳϳÝáõÙ  ó³ÝíáõÙ ¿ ϳñïáýÇÉ, óáñ»Ý  ¨  ·³ñÇ, áñáÝó  µ»ñù³ïíáõÃÛáõÝÁ  Ñ»éáõ  ¿  µ³í³ñ³ñ  ÉÇÝ»Éáõó:

  ¶ñ»Ã»  ÝáõÛÝ  íÇ׳ÏÝ  ¿ ݳ¨  ³Ý³ëݳå³ÑáõÃ۳ݠ µÝ³·³í³éáõÙ,  áñï»Õ  ï³ñ»ó-ï³ñÇ  Ýí³½áõÙ  ¿  ³Ý³ëáõÝÝ»ñÇ  Ùûñ³ïíáõÃÛáõÝÁ,  ÏáíÇ  ÙÇçÇÝ  ϳÃݳïíáõÃÛáõÝÁ ï³ï³ÝíáõÙ  ¿  1200 É-Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ:

 

                           1.9. îñ³Ýëåáñï, ׳ݳå³ñѳÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ

 

  Ö³Ùµ³ñ³Ïáí  ³ÝóÝáÕ  ѳÝñ³å»ï³Ï³Ý  Ý߳ݳÏáõÃ۳ݠ ׳ݳå³ñÑÇ  »ñϳñáõÃÛáõÝÁ  16.3  ÏÙ  ¿: Ö³Ùµ³ñ³Ïáí  ï³ñ³ÝóÇÏ  ÷á˳¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ  ã»Ý ϳï³ñíáõÙ:

  Կան  փողոցներ, որոնք  գտնվում  են անբարեկարգ վիճակում: ø³Õ³ùáõÙ  ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ïñ³ÝëåáñïÁ  ãÇ  ³ß˳ïáõÙ:  Ü»ñѳٳÛÝù³ÛÇÝ  ÷áÕáóÝ»ñÇ  ÁݹѳÝáõñ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ   ϳ½ÙáõÙ  ¿  30 ÏÙ:

  Ö³Ùµ³ñ³ÏÇ  ïñ³Ýëåáï³ÛÇÝ  å³ñÏÁ  Ý»ñϳ۳óíáõÙ  ¿  Ñ»ï¨Û³É  ï»ëùáí:

               1.  Ù³ñ¹³ï³ñ      -  576

              2.  µ»éݳï³ñ        - 155

  ²íïáÙáµÇɳÛÇÝ  å³ñÏÇ ·»ñÇßËáÕ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃ۳ݠ ߳ѳ·áñÍٳݠ í³Õ»ÙáõÃÛáõÝÁ ³í»ÉÇ  ù³Ý  20 ï³ñÇ  ¿:

 

                           1.10. ²é¨ïáõñ   ¨  ëå³ë³ñÏáõÙ

 Ö³Ùµ³ñ³ÏÁ  ѳݹÇë³ÝáõÙ ¿  ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ  ¿,  ¨  ϳé³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ   ï»Õ³Ï³Ûí³Í  »Ý  í³ñã³Ï³Ý  ß»Ýù»ñáõÙ:

 ²é¨ïáõñ  Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ  ¿  ˳ÝáõÃÝ»ñÇ  ÙÇçáóáí,  áñï»Õ  Çñ³óíáõÙ  »Ý  ³ñ¹Ûáõݳµ»ñϳÝ,  ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñ,  ÙûñùÝ»ñ  ¨  ѳݹ»ñÓ³Ýù:  ¶áñÍáõÙ  ¿  2  ·³½³Éó³Ï³Û³Ý,  5  µ»Ý½ÇÝÇ   ÉÇóù³íáñٳݠ Ï»ï»ñ,  ¨  3  ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý  ëÝÝ¹Ç ûµÛ»ÏïÝ»ñ;

  ÎáÙáõݳɠ áÉáñïÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó  ³é³ÛÅ٠ϳï³ñíáõÙ  ¿  ³Õµ³Ñ³ÝáõÃÛáõÝ,  ãϳ  µ³ÕÝÇù  ¨   ÑÛáõñ³Ýáó:

  λÝó³Õ  ëå³ë³ñÏٳݠ áÉáñïáõÙ  ·áñÍáõÙ  ¿  3  í³ñë³íÇñ³Ýáó  և  կոշիկի  երանորոգման  1  արհոստանոց:

 

                                1.11. ÎñÃáõÃÛáõÝ

 

    гٳÛÝùáõÙ  ¿  ·áñÍáõÙ  ¿   2  հիմնական,  1  միջնակարգ  և  1  ավագ  դպրոց – 911  աշակերտներով,  ինչպես  նաև  Մոսկվայի   ժամանակակից  հումանիտար ինստիտուտի  մասնաճյուղ  37  ուսանողներով:

 

                              1.12. Øß³ÏáõÛÃ,  ëåáñï,  »ñÇï³ë³ñ¹áõÃ۳ݠ Ñ»ï

                                                         ï³ñíáÕ  ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ

 

  гٳÛÝùÝ  áõÝÇ  Ùß³ÏáõÛÃÇ  ïáõÝ,  áñը կարիք  ունի  շտապ  հիմնանորոգման    և  ապահոված  չէ   երաժշտական  ·áñÍÇùÝ»ñáí;

  ´áñ۳ݠ »Õµ³ÛñÝ»ñÇ  óݷ³ñ³ÝÁ  »Ýóϳ  ¿  í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý  ¨  ϳѳíáñÙ³Ý;

  ²ÝÙËÇóñ  íÇ׳ÏáõÙ  ¿  ·ïÝíáõÙ  ·ñ³¹³ñ³ÝÁ,  áñÇ  å³ï׳éáí  ßáõñç  15 ѳ½³ñ  ·Çñù    Ñݳñ³íáñ  ã¿  Ýáñٳɠ å³Ñå³Ý»É:

  γéáõóí³Í  Ù³ñ½³¹åñáóÁ  ¹»é¨ë  ϳѳíáñí³Í  ã¿:  üáõïµáÉÇ  ¹³ßïÁ  ϳñÇù  áõÝÇ  µ³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý:

                                         

                                                      1.13. ²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ

 

¶áñÍáõÙ ¿ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ  §×³Ùµ³ñ³ÏÇ  ³éáÕçáõÃ۳ݠ Ï»Ýïñáݦ  ³Ýí³Ùµ: Þ»ÝùÁ  ϳñÇù  áõÝÇ  í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý,  Ï»ÝïñáÝÁ  ³å³Ñáíí³Í  ã¿  ѳٳå³ï³ë˳ݠ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñáí,  ·áõÛùáí   ¨  ·áñÍÇùÝ»ñáí:  гٳÉñí³Í  ã¿  µÅÇßÏ  Ù³ëݳ·»ïÝ»ñáí:

 

 

                                              1.14. гݷëïÇ  ·áïÇÝ»ñ,  ½µáë³Û·ÇÝ»ñ

 

Ü»ñϳ  íÇ׳Ïáí ÙdzϠ ï³ñ³ÍùÁ  0.56 ѳ ٳϻñ»ëáí  å³ñÏÝ  ¿,  áñï»Õ  ï»Õ³Ï³Ûí³Í  ¿ ³½³ï³Ù³ñïÇ  ÁÝóóùáõÙ  ½áÑí³ÍÝ»ñÇ  Ñáõß³ï³Ëï³ÏÁ:  ²ÛÝ  ·ïÝíáõÙ  ¿  ³ÝÙËÇթ³ñ  íÇ׳ÏáõÙ:

  ¶áñÍáõÙ  ¿ ٻϠ Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ë³Õ³Ññ³å³ñ³Ï,  áñÁ  ß³ï  ùÇã  ¿: ´³Ï³ÛÇÝ  ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ  ·ïÝíáõÙ  »Ý  ³ÝÙËÇóñ   íÇ׳ÏáõÙ:

 

                                              1.15.  гٳÛÝùÇ  áõŻՠ ÏáÕÙ»ñÁ

 

- ø³Õ³ùÁ  ѳٳñíáõÙ  ¿  ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ  Ï»ÝïñáÝ,  ³Ûëï»Õ  »Ý  ï»Õ³íáñí³Í  ·ñ»Ã»  µáÉáñ   ÑÇÙݳñÏ-Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ  áõ  ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:  àñáÝó  ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ  80 %-Á   ù³Õ³ùÇ  µÝ³ÏÇãÝ»ñ  »Ý

- ¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃ۳ݠ ½³ñ·³óÙݳݠ ѳٳñ  ϳ  ٻ͠ åáï»ÝódzÉ,  ³ß˳ïáõÅ  ¨  ï³ñ³ÍùÝ»ñ

-   γ  µ³½³ÉïÇ,  ·ñ³ÝÇïÇ  ¨  ïáõýÇ  ٻ͠ å³ß³ñÝ»ñ,  áñÇ  ³ñ¹ÛáõݳѳÝٳݠ ųٳݳϠ ϵ³óí»Ý  Ýáñ  ³ß˳ï³ï»Õ»ñ:

-  ÈáõÍí³Í  ¿  µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñ³Í  ϳÃÇ  Çñ³óٳݠ ѳñóÁ.

-  γݠ ¼µáë³ßñçáõÃ۳ݠ ϳ½Ù³Ï»ñåٳݠ ݳ˳¹ñÛ³ÉÝ»ñ  ¨  ¿ÏáÉá·Ç³å»ë  Ù³ùáõñ ÙûñùÝ»ñÇ  ³ñï³¹ñáõÃ۳ݠ Ñݳñ³íáõÃÛáõÝ

-  ÒÏݳÛÇÝ  ïÝï»ëáõÃ۳ݠ ëï»ÕÍٳݠ Ñݳñ³íáõÃÛáõÝ

 

                                                     1.16.  гٳÛÝùÇ  ÃáõÛÉ   ÏáÕÙ»ñÁ

 

-          æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñٳݠ ¨  çñ³Ñ»é³óٳݠ ³ÝÙËÇóñ  íÇ׳ÏÁ

-          ìóñ³ÛÇÝ  íÇ׳ÏáõÙ  ·ïÝíáÕ  Ùß³ÏáõÛÃÇ  ïáõÝ,  ·ñ³¹³ñ³Ý

-           ´Ý³Ï³Ý  å³ß³ñÝ»ñǪ   (ù³ñѳÝùÝ»ñÇ)  ³ñ¹ÛáõݳѳÝٳݠ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ  ãϳ½Ù³Ï»ñåáõÙÁ:

-           ÐÇí³Ý¹³ÝáóÇ  µÅÇßÏական -Ù³ëݳ·»ïÝ»ñáí  Ñ³Ù³Éñí³ÍáõÃÛáõÝÝ  áõ բժշկական ë³ñù»ñáí  ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝÁ

-          µÝ³Ï³ñ³ÝÇ  ϳñÇù  áõÝ»óáÕÝ»ñÇ  ٻ͠ ÃÇíÁ

 

                   1.17. гٳÛÝùÇ µ³ñ»Ýå³ëï  ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ

 ¨  Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

 

1. ²ÝÑñ³Å»ßï  ·ÛáõÕï»ËÝÇϳÛÇ  ³éϳÛáõÃ۳ݠ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ í³ñ»É³ÑáÕ»ñÇ  ÉdzñÅ»ù  û·ï³·áñÍáõÙ

-          ²Ý³ëݳå³Ñ³Ï³Ý  ÙûñùÝ»ñÇ  Çñ³óáõÙ

-           ²Ý³ëáõÝÝ»ñÇ  Ùûñ³ïíáõÃ۳ݠ µ³ñÓñ³óٳݠ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ  ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ:

-           ²ñï³Ï³ñ·  Çñ³íÇ׳ÏÝ»ñáõÙ  µÝ³ÏãáõÃ۳ݠ å³ïëå³ñٳݠ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ:

                           

                     1.18. гٳÛÝù³ÛÇÝ  íï³Ý· ëå³éݳóáÕ  ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ

  

               ´Ý³ÏãáõÃ۳ݠ ³ñï³ÑáëùÁ

               ê³ÑٳݳٻñÓ  ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ  ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ  ãϳï³ñ»ÉÁ

                ÎáÛáõÕ³çñ»ñÁ,   ³Û¹  ÃíáõÙ   ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ   ÇÝý»ÝÏóÇáÝ  µ³Å³ÝÙáõÝùÇ

                Ñáëù³çñ»ñÁ  ³é³Ýó  Ù³ùñٳݠ ¶»ïÇÏ  ·»ïÁ ó÷»ÉÁ:

                 ²Õµ³Ã³÷ٳݠ í³ÛñÇ  ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý  ¹ÇñùÁ:

                 ՀáÕ»ñÇ   հարկերի  և  í³ñÓ³í׳ñÝ»ñÇ  ³ÝÑáõë³ÉÇ  å³ñïù»ñÁ:     

                

                                    2. гٳÛÝùÇ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ  ¨  ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ

 

 Ð»ï¨áճϳݠ ³ß˳ï³ÝùÇ  ßÝáñÑÇí, Ù³ñ½³ÛÇÝ  ¨  ѳÝñ³å»ï³Ï³Ý  Íñ³·ñ»ñÇ  û·ÝáõÃÛ³Ùµ,  ÇÝãå»ë ݳ¨  ¹áÝáñ  ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ  ù³Õ³ùÁ  ¹³ñÓݻɠ µ³ñ»Ï³ñ·,  ¨  ѳëݻɠ Ñ»ï¨Û³É  Ýå³ï³ÏÝ»ñÇݪ

·      ²å³Ñáí»É ³Ù»ÝûñÛ³  çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ

·      ì»ñ³Ýáñ᷻ɠ ÷áÕáóÝ»ñÁ

·      ì»ñ³Ýáñ᷻ɠ Ùß³ÏáõÛÃÇ  ïáõÝÝ  áõ  ·ñ³¹³ñ³ÝÁ

·       ¼³ñ·³óݻɠ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ, µ³ñÓñ³óݻɠ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ϻݹ³ÝÇÝ»ñÇ  Ùûñ³ïíáõÃÛáõÝÁ:

   ·       ì»ñ³Ýáñ᷻ɠ   µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý  ß»Ýù»ñÇ  ï³ÝÇùÝ»ñÁ

 3. гٳÛÝùÇ  Áëï    ³é³ÝÓÇÝ  áÉáñïÝ»ñÇ  ³é³çݳѻñà Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ                                                                               

    ³é³ç³¹ñáõÙ  ¨  ÏáÝÏñ»ï  ËݹÇñÝ»ñÇ  Ó¨³Ï»ñåáõÙ:

 

3.1 ÊÙ»Éáõ  çñÇ  ѳٳϳñ·Ç  í»ñ³Ï³éáõóáõÙ:                             177 ÙÉÝ.  ¹ñ³Ù

ÎáÛáõÕáõ  ó³ÝóÇ  ϳåÇï³É í»ñ³Ýáñá·áõÙ  200 ÙÉÝ. ¹ñ³Ù:

 

3.2. ´³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý  ß»Ýù»ñÇ  ï³ÝÇùÝ»ñÇ  ϳåÇï³É  Ýáñá·áõÙ:

 

3.3.   ²Õµ³Ñ³ÝáõÃ۳ݠ   í³ÛñáõÙ    ³ÕµÁ    ÑáÕáí    ͳÍÏ»Éáõ    ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ

        ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ:

  ²Õµ³Ñ³ÝáõÃ۳ݠ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ù³Õ³ùÇ µáÉáñ  óճٳë»ñáõÙ, î.Ø»ÍÇ  ¨  ÜŹ»ÑÇ  ÷áÕáóÝ»ñÇ  Ù³ùñáõÙ: ÒÙé³ÝÁ   µáÉáñ  ÷áÕáóÝ»ñÇ  Ù³ùñáõÙ: ÎáÙáõÝ³É ïÝï»ëáõÃ۳ݠ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ:

   3.4   Կ³Ý³ã  ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ  ËݳÙù:        

    3.5. ՓáÕáóÝ»ñÇ  ³ñï³ùÇÝ  Éáõë³íáñáõÃ۳ݠ ³ÝóϳóáõÙ:

      гٳÛÝù³ÛÇÝ  ÷áÕáóÝ»ñÇ  í»ñ³Ýáñá·áõÙ  և   բարեկարգում:

 3.6 Ò»éù µ»ñ»É ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý նոր   ï»ËÝÇϳ, Áݹ³ñӳϻɠ ó³Ýù³ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: γ½Ù³Ï»ñå»É  ïáÑÙ³ÛÇÝ  ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ, µ³ñÓñ³óݻɠ ³Ý³ëáõÝÝ»ñÇ  Ùûñ³ïíáõÃÛáõÝÁ:

    3.7.Թիվ  5 մանկական  նախադպրոցական  հիմնարկի  գազաֆիկացում:

 -          ޳ѳ·áñͻɠ ÃÇí  2  Ù³Ýϳå³ñ﻽Á

 -    Ձ»éù  µ»ñ»É  Ýáñ  ·áõÛù  ¨  ˳ճÉÇùÝ»ñ

     3.8. Øß³ÏáõÛÃÇ  ï³Ý  í»ñ³Ýáñá·áõÙ:

    ºñ³Åßï³Ï³Ý  ·áñÍÇùÝ»ñÇ  Ó»éùµ»ñáõÙ: ºñ³Åßï³Ï³Ý  ËÙµ»ñÇ  ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ;  î»Õ³Ï³Ý   µÛáõç»:

 -          üáõïµáÉÇ  ¹³ßïÇ  µ³ñ»Ï³ñ·áõÙ, ѳݹ»ñÓ³ñ³ÝÇ  ϳéáõóáõÙ:

   3.9. ²å³ëï³ñ³ÝÝ»ñÇ  ѳßí³éáõÙ  ¨ µ³ñ»Ï³ñ·áõÙ:

     ø³Õå³ßïå³ÝáõÃ۳ݠ ßã³ÏÝ»ñÇ  ï»Õ³¹ñáõÙ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Իրականացնող կազմակերպություն(ներ)ՃԱՄԲԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔ   
Ֆինանսավորող(ներ)
Ծրագրի ղեկավար
Բովանդակություն
Կից փաստաթղթեր
Հաշվետվություններ

Հանձնարարական

Հաղորդագրություն


Դիտել փաստաթղթաշարժը
Բոլորը
Ավագանու նիստ
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ ք.Ճամբարակ Գ.Նժդեհ 125

(0265)22255

chambarak.gegharquniq@mta.gov.am

Պաշտոնական էլ. փոստ` @e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2019 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՃԱՄԲԱՐԱԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ v2.02
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner