Այսօր: Ուրբաթ, 8 Դեկտեմբերի 2023թ.
Ճամբարակի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 73
ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՃԱՄԲԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՀԱՐՑՈՒՄ

Ծրագիր N 1
 
Ժամանակահատված06/12/2012 - 06/12/2016
ԿարգավիՃակԳործողության ժամկետն ավարտված է  Գործողության ժամկետն ավարտված է
ԱնվանումՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՌԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
Նպատակ

       ø³Õ³ù  Ö³Ùµ³ñ³Ï, ³ÝóÛ³ÉáõÙ  Ü. ØÇ˳ÛÉáíϳ, 1920 Ãí³Ï³ÝÇóª  Î³ñÙÇñ  ·ÛáõÕ,  1972 Ãí³Ï³ÝÇó Îñ³ëÝáë»ÉëÏ  ù³Õ³ù³ïÇå  ³í³Ý: ¶ïÝíáõÙ ¿  ²ñ»·áõÝÇ  ¨  Ødz÷áñÇ  É»éݳßÕóݻñÇ  ÙÇç¨,  ¶»ïÇÏÇ  ÑáíïáõÙ:  Ö³Ùµ³ñ³ÏÇ  ÙÇçáí  ¿  ÑáëáõÙ  ¶»ïÇÏ  ·»ïÁ:

 Ü. ØÇ˳ÛÉáíϳ  ·ÛáõÕÁ  ÑÇÙݳ¹ñ»É  »Ý  ê³Ù³ñ³ÛÇ ¨  ê³ñ³ïáíÇ  ݳѳݷݻñÇó  »Ï³Í  éáõëÝ»ñÁ,  1835-40 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ:

          Ü»ñùÇÝ  ¨  ì»ñÇÝ  Ö³Ùµ³ñ³Ï  ·ÛáõÕ»ñÁ  ï³ñ³Ýç³ïí»É   »Ý  1904  Ãí³Ï³ÝÇÝ    ¨  ǵñ¨  ³é³ÝÓÇÝ ·ÛáõÕ»ñ  ·á۳層ɠ »Ý  ÙÇÝ㨠 1972  Ãí³Ï³ÝÁ,  Îñ³ëÝáë»ÉëÏÁ,  Çñ  Ù»ç  ³éÝ»Éáí  Ü.׳ٵ³ñ³Ï ¨  ì. Ö³Ùµ³ñ³Ï ·ÛáõÕ»ñÁ í»ñ³Íí»ó  ù³Õ³ù³ïÇå  ³í³ÝÇ,  Ùßï³Ï³Ý  µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ  ßáõñç  Ï»ëÁ  ѳۻñ  ¿ÇÝ,  Ùï»É  »Ý Îñ³ëÝáë»ÉëÏ  ù³Õ³ù³ïÇå  ³í³ÝÇ  ßñç³·ÍÇ  Ù»ç,  áñÁ     1991  Ãí³Ï³ÝÇ  ³åñÇÉÇ  3-ÇÝ  í»ñ³Ýí³Ýí»É  ¿  Ö³Ùµ³ñ³Ï  ³í³Ý, Ù³ñ½»ñÁ   Ó¨³íáñí»Éáõó  Ñ»ïá  ¹³ñӻɠ  ¿  ù³Õ³ù  Ö³Ùµ³ñ³Ï:

 

                                ²ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý  áñáß  ïíÛ³ÉÝ»ñ

 

    Àݹ·ñÏáõÙ ¿  ²ñ»·áõÝáõ  É»éݳßÕóÝ,  Ødz÷áñÇ  ¨ Ù³ë³Ùµ  ꨳÝÇ  É»éݳßÕóݻñÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý É³Ýç»ñÝ  áõ Ýñ³Ýó ÙÇ稠 ÁÝϳ͠ ¶»ïÇÏÇ  ÑáíÇïÁ:  Ö³Ùµ³ñ³Ï  ù³Õ³ùÇ ï³ñ³ÍùÁ 1500-2800 Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ý íñ³  ¿: ²é³í»É³·áõÛÝ  µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ 2993 Ù  ¿ (ØáõñÕáõ½  É»é): سϻñ¨áõÛÃÁ  É»éݳÛÇÝ  ¿,   Ù³ëݳïí³Í  ¶»ïÇÏáí  áõ  Ýñ³  íï³ÏÝ»ñáí:

   ÀݹѳÝáõñ  ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÁ  ϳ½ÙáõÙ  ¿  10977  ѳ: 

   ´Ý³ÏãáõÃ۳ݠ ÁݹѳÝáõñ  Ãí³ù³Ý³ÏÁ  ϳ½ÙáõÙ  ¿  7425  Ù³ñ¹,  áñÇó  ïÕ³Ù³ñ¹  -  3585,  ÏÇÝ  - 3840,

лé³íáñáõÃÛáõÝÁ  Ù³Ûñ³ù³Õ³ù  ºñ¨³ÝÇó    -  125  ÏÙ.

 Ø³ñ½Ï»ÝïñáÝ         ¶³í³éÇó                          -   98   ÏÙ

  ꨳݳ   É×Çó                                                    -   15   ÏÙ

 ê³ÑÙ³ÝÁ  ²¹ñµ»ç³ÝÇ Ñ»ï ϳ½ÙáõÙ ¿             -   27   ÏÙ

 ´³ñÓñáõÃÛáõÝÁ   ÍáíÇ     ٳϳñ¹³ÏÇó               1960   Ù

    ø³Õ³ùÇ  ï³ñ³Íùáí  ¿  ³ÝóÝáõÙ  ѳÝñ³å»ï³Ï³Ý  Ý߳ݳÏáõÃ۳ݠ »ñÏáõ  ׳ݳå³ñÑ, áñáÝóáí  ßñç³ÝÁ  ϳåíáõÙ  ¿  ꨳÝ, ¸ÇÉÇç³Ý. Æ稳ݠ ù³Õ³ùÝ»ñÇ  ¨  ì³ñ¹»ÝÇë  ù³Õ³ùÇ  Ñ»ï,  ÇÝãå»ë ݳ¨  ê¨³Ý - ¼á¹  Ýáñ³Ï³éáõÛó »ñϳ÷ÇÍÁ: Ö³Ùµ³ñ³Ï   ù³Õ³ùÁ ÑÛáõëÇë-³ñ¨»ÉùÇó     ë³ÑٳݳÏÇó    ¿  ²¹ñµ»ç³ÝÇÝ,  ÑÛáõëÇëÇó  ݳËÏÇÝ  Þ³Ùß³¹ÇÝÇ  ßñç³ÝÇÝ,  ѳñ³íÇó  Ù»ñ  Ù³ñ½Çª  ²Õµ»ñù,  ²ñï³ÝÇß  ·ÛáõÕ»ñÇÝ,  ѳñ³í - ³ñ¨ÙáõïùÇó  ¸ñ³ËïÇÏ  ·ÛáõÕÇÝ,  ³ñ¨ÙáõïùÇó  ÂÃáõçáõñ  ·ÛáõÕÇÝ:

                                                                                                   

                                                                           ÎÉÇÙ³Ý

 

 ÎÉÇٳݠ µ³ñ»Ë³éÝ ¿, ã³÷³íáñ  ï³ù,  ѳٻٳﳵ³ñ  ËáÝ³í  ÏÉÇÙ³Ûáí  É»éݳï³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ ¨  É»éݳٳñ·³·»ïݳÛÇÝ  ·áïÇ: Àݹ·ñÏáõÙ  ¿  Ö³Ùµ³ñ³ÏÇ ÑáíÇïÁ:

  3.â³÷³íáñ  óáõñï  ¨  óáõñï  ÏÉÇÙ³Ûáí  É»éݳٳñ·³·»ïݳÛÇÝ  ·áïÇ:  ¼µ³Õ»óÝáõÙ  ¿  ¶»ïÇÏÇ  í»ñÇÝ Ñáë³ÝùÇ  ßñç³ÝÝ»ñÁ  ¨  ²ñ»·áõÝáõ  É»éݳßÕóÛÇ   µ³ñÓñ³¹Çñ  Ù³ë»ñÁ:

   Ö³Ùµ³ñ³Ï   ù³Õ³ùÝ  áõÝÇ  ÏÉÇٳ۳ϳݠ »ñÏáõ  ·áïǪ

 1.È»éݳÛÇÝ  µ³ñ»Ë³éÝ  óáõñï  ÏÉÇÙ³,  áñÁ  Áݹ·ñÏáõÙ  ¿  1800-2000  Ù»ïñ  µ³ñÓñáõÃ۳ݠ íñ³  ÁÝϳ͠ É»éݳÛÇÝ  ·áïÇ:

 2. ì»ñÇÝ  É»éݳÛÇÝ  óáõñï  ÏÉÇÙ³Ý,  áñÁ Áݹ·ñÏáõÙ  ¿  2000-Çó  µ³ñÓñ  É»éݳÛÇÝ  ·áïÇ:

 ú¹Ç   ÙÇçÇÝ  ç»ñÙ³ëïÇ׳ÝÁ                  -  6 -  8 û  

 ÐáõÝí³ñÇ  ÙÇçÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ׳ÝÁ          -  8 - 10 û

  µ³ó³ñӳϠ ³é³í»É³·áõÛÝÁ                 -    + 32 û        

  µ³ó³ñӳϠ Ýí³½³·áõÛÝÁ                      -    - 31  û

  ê³éݳٳÝÇùáí     ûñ»ñÇ   ÃÇíÁ           - 120 - 130  ûñ

  î»ÕáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, ï³ñí³   ÙÇçÇÝÁ - 500 - 600 ÙÙ

  Ò۳ݠ ͳÍÏáõÛÃÇ ÙÇçÇÝ  µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ-   20 -  40  ûñ

  Ò۳ݠ ͳÍÏáõÛÃáí  ûñ»ñÇ  ÃÇíÁ             - 120 - 180 ûñ

  ²Ùå³Ù³Í          ûñ»ñÇ    ÃÇíÁ                -  50 -   60  ûñ

  γñÏáõïáí        ûñ»ñÇ   ÃÇíÁ                -    5  -   6   ûñ

                                              

     Ö³Ùµ³ñ³ÏÇ   ù³Õ³ù³å»ï³ñ³Ý   ¨  »Ýóϳéáõóí³ÍùÝ»ñ

 

             ä³ßïáÝÁ

   ²ÝáõÝ,       ²½·³ÝáõÝ

        лé³ËáëÝ»ñ

ø³Õ³ù³ÛÇÝ

  ´çç³ÛÇÝ

     ø³Õ³ù³å»ï

  ø³Õ³ù³å»ïÇ ï»Õ³Ï³É

²ß˳ï³Ï³½ÙÇ ù³ñïáõÕ³ñ

ø³Õ.ßÇÝ   ¨  ÑáÕ³ßÇݳñ³ñ³-

ϳݠ  µ³ÅÝÇ   å»ï

üÇݳÝë³ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý µ³ÅÝÇ å»ï

êåáñïÇ,Ùß³ÏáõÛÃÇ ¨ ÏñÃáõ-

Ã۳ݠ µ³ÅÝÇ  í³ñÇã

´Ûáõç»Ç »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ µ³ÅÇÝ

سÝÏ³Ï³Ý »ñ³Åßï³Ï³Ý

 ¹åñáóÇ ïÝûñ»Ý

سÝϳϳݠ ¶»Õ³ñí»ëïÇ

¹åñáóÇ    ïÝûñ»Ý

ÂÇí   3  Ù/Ù³Ýϳå³ñ﻽

ÂÇí  5  Ù³ÝÏ.ݳ˳¹å. ÑÇÙÝ.

سñ½³¹åñáó

λÝïñáÝ³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³Ý

Øß³ÏáõÛÃÇ  ïáõÝ

  ÚáõñÇÏ         ²í³ÉÛ³Ý

  ²րմեն           Սարգսյան

  üÉáñ³         ê³ñ·ëÛ³Ý

 

  ìñ»Å          ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý

 Հակոբ         Մարտիրոսյան

 

  γÙá           ´á½³ÝÛ³Ý

 

  гÏáµ         ԳɻãÛ³Ý

   ²ñ³Ù          ºñÇóÛ³Ý

 

  ²ñÙÇÝ»        Ê»ãáÛ³Ý

 

 ÆñÇݳ      ²Ã³µ»ÏÛ³Ý

êáõë³Ýݳ  Ø»ÉùáõÙÛ³Ý

è³½ÙÇÏ      ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý

¶ÝáõÝÇÏ      æ³é³ÑÛ³Ý

¶ÛáõÉݳñ³  Ø»ÉùáõÙÛ³Ý

Լուսինե         Ունանյան

/0265/  22255

2-31-33

2-15-25

 

2-30-02

 

2-39-37

 

2-30-02

2-22-12

 

2-20-19

 

2-20-62

2-23-49

2-31-57

 

 09175100

093430363

055909113

 

093131855

 

094916618

 

093129202

 

 

 

 

091911038

 

 

 

077722213

 

 

    гٳÛÝùÇ  ·áõÛùÁ  ýǽÇϳå»ë  ¨  µ³ñáÛ³å»ë   Ù³ßí³Í   ¿;

 1  Համայնքում առկա  âáñë Ù³Ýϳå³ñ﻽ݻñÇó  ·áñÍáõÙ  ¿  2-Á:

2. ¶ñ³¹³ñ³Ýում  անհրաժեշտ  է  իրականացնել  ներքին  հարդարման  աշխատանքներ :

3. Øß³ÏáõÛÃÇ  ïáõÝÁ  ϳñÇù  áõÝÇ  ßï³å  í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý: ÊÇëï ½·³óíáõÙ  ¿ »ñ³Åßï³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ å³Ï³ë:

4. ºñ³Åßï³Ï³Ý  ¹åñáóÁ  ϳñÇù  áõÝÇ ներքին  հարդարման:

5. гٳÛÝùÇ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùáï  30 % -Ý  ¿  û·ïíáõÙ  çñÙáõÕÇ  ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó,  áñÁ  Ñ»éáõ  ¿  µ³í³ñ³ñ   ÉÇÝ»Éáõó:

 

                           1.  6.  ´Ý³Ï»ÉÇ  ¨  áã  µÝ³Ï»ÉÇ  ï³ñ³ÍùÝ»ñ

 

  Ö³Ùµ³ñ³ÏÇ   µÝ³Ï»ÉÇ   ýáݹÁ  ϳ½ÙáõÙ   ¿  169.4  ѳ½³ñ  Ù2   ³Û¹  ÃíáõÙ  ë³Ï³í³Ñ³ñÏ  125.8  ѳ½³ñ  Ù2,  µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý  ß»Ýù»ñ  43.6 ѳ½³ñ  Ù2:  ´Ý³Ï»ÉÇ  ýáݹÁ   Ý»ñ³éáõÙ  ¿  28  µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý  ß»Ýù, 709 µÝ³Ï³ñ³Ý   ¨  1250  ³é³ÝÓݳïáõÝ: ´Ý³Ï  ýáݹǠ 98  %  ë»÷³Ï³Ý³ßÝáñÑí³Í  ¿:  ´³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý  20  ß»ÝùÇ  ï³ÝÇùÝ»ñ  ϳñÇù  áõݻݠ ßï³å  í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý:

 ê³Ï³í³Ñ³ñÏ  µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ  Ùáï  30 %-Á,  áñï»Õ  230  ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ  ÑÇÙݳϳÝáõÙ  ²ñÍí³ß»ÝóÇÝ»ñ  »Ý µÝ³ÏíáõÙ,  ݳËÏÇÝ  ÙáÉáϳÝÝ»ñÇ  ˳ñËáõÉ  ïÝ»ñ  »Ý  ¨  ·ïÝíáõÙ  »Ý  íóñ³ÛÇÝ  íÇ׳ÏáõÙ:  ä³ï»ñ³½ÙÇ  ÁÝóóùáõÙ  íݳëí³Í ïÝ»ñÇ    5 %  ¹»é¨ë  í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý  ϳñÇù  áõÝ»Ý:

   àã  µÝ³Ï»ÉÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ  ϳ½ÙáõÙ  ¿     3220  Ù2,  áñÇó   704 Ù2  ïñí³Í  ¿  í³ñӳϳÉáõÃÛ³Ùµ:                                                                    

                                                     

                       1.7.  ÐáÕû·ï³·áñÍáõÙ

 

 Ð³Ù³ÛÝùÇ  í³ñã³Ï³Ý  ï³ñ³ÍùÁ  9126.2 ѳ,  áñÝ  Áëï  ë»÷³Ï³ÝáõÃ۳ݠ Ó¨»ñÇ  Ý»ñϳ۳óíáõÙ ¿  ëïáñ¨:

 

Ñ/Ñ

ê»÷³Ï³ÝáõÃ۳ݠ Ó¨»ñÇ

ï»ë³ÏÝ»ñÁ

  î³ñ³ÍùÁ

  ѳ

%

1

2

гٳÛÝùÇ  ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ

سëݳíáñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ

 

6582.4

2543.8

 

72.1

27.9

 

Àݹ³Ù»ÝÁ

9126.2

100

 

  ÐáÕ»ñÁ   Áëï  Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ  Ý߳ݳÏáõÃ۳ݠ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ  »Ý:

 

1.    ¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý  Ý߳ݳÏáõÃ۳ݠ            -   8643  ѳ

2.     ´Ý³Ï³í³Ûñ»ñÇ                                               -  445.3 ѳ

3.     ²ñ¹Ûáõݳµ»ñáõÃÛ³Ý, Áݹ»ñùÇ  û·ï³·áñÍÙ³Ý

¨ ³ÛÉ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý    Ý߳ݳÏáõÃ۳ݠ            -    25.1 ѳ

4.    ¾Ý»ñ·»ïÇϳÛÇ, ïñ³ÝëåáñïÇ, ϳåÇ  ÏáÙáõݳÉ

»Ýóϳéáõóí³ÍùÝ»ñÇ  ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ                -   4.92հա

 

   5. гïáõÏ å³Ñå³ÝíáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñ                     -   7,14  Ñ³

   6. гïáõÏ Ý߳ݳÏáõÃ۳ݠ                                       -     0

    7. ²Ýï³é³ÛÇÝ  ÑáÕ»ñ                                              -      0

      8. æñ³ÛÇÝ  ÑáÕ»ñ                                                     -   0.84 ѳ 

 

                                       1.8. ¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ

 

²½·³µÝ³ÏãáõÃ۳ݠ ÑÇÙݳϳݠ »Ï³ÙïÇ  ³ÕµÛáõñ  ѳݹÇë³ÝáõÙ  ¿  ³Ý³ëݳå³ÑáõÃÛáõÝÁ  ¨  µáõë³µáõÍáõÃÛáõÝÁ:

8643  ѳ   ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý  Ý߳ݳÏáõÃ۳ݠ ÑáÕ»ñ  Ý»ñϳ۳óíáõÙ  »Ý  Ñ»ï¨Û³É  ï»ëùáí:

   ì³ñ»É³ÑáÕ    -                  2643  ѳ

  Ëáïѳñù                      1308.0 ѳ

  ²ñáï                             4370.0 ѳ

  ²ÛÉ ÑáÕ³ï»ëù»ñ              322.0 ѳ 

  ¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý  Ý߳ݳÏáõÃ۳ݠ ÑáÕ»ñÇó  2415  ѳ ѳݹÇë³ÝáõÙ  »Ý  ÐР ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ  ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ,  ÇëÏ  6228 ѳ  ѳٳÛÝù³ÛÇÝ:

 ÊÇëï  ³Ýѳݷëï³óÝáÕ  ¿  í³ñ»É³ÑáÕ»ñÇ   û·ï³·áñÍٳݠ íÇ׳ÏÁ, ï³ñÇÝ»ñ  ß³ñáõݳϠ 2643.0 ѳ  í³ñ»É³ÑáÕ»ñÇó  Ùß³ÏíáõÙ  ¿  Ùáï  200  Ñ»Ïï³ñ, ßáõñç 2400 ѳ í³ñ»É³ÑáÕ  í»ñ³Íí»É  ¿  ËáïѳñùÇ  ¨  ³ñáï³í³ÛñÇ:

  ¸³ßï»ñáõÙ  ÑÇÙݳϳÝáõÙ  ó³ÝíáõÙ ¿ ϳñïáýÇÉ, óáñ»Ý  ¨  ·³ñÇ, áñáÝó  µ»ñù³ïíáõÃÛáõÝÁ  Ñ»éáõ  ¿  µ³í³ñ³ñ  ÉÇÝ»Éáõó:

  ¶ñ»Ã»  ÝáõÛÝ  íÇ׳ÏÝ  ¿ ݳ¨  ³Ý³ëݳå³ÑáõÃ۳ݠ µÝ³·³í³éáõÙ,  áñï»Õ  ï³ñ»ó-ï³ñÇ  Ýí³½áõÙ  ¿  ³Ý³ëáõÝÝ»ñÇ  Ùûñ³ïíáõÃÛáõÝÁ,  ÏáíÇ  ÙÇçÇÝ  ϳÃݳïíáõÃÛáõÝÁ ï³ï³ÝíáõÙ  ¿  1200 É-Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ:

 

                           1.9. îñ³Ýëåáñï, ׳ݳå³ñѳÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ

 

  Ö³Ùµ³ñ³Ïáí  ³ÝóÝáÕ  ѳÝñ³å»ï³Ï³Ý  Ý߳ݳÏáõÃ۳ݠ ׳ݳå³ñÑÇ  »ñϳñáõÃÛáõÝÁ  16.3  ÏÙ  ¿: Ö³Ùµ³ñ³Ïáí  ï³ñ³ÝóÇÏ  ÷á˳¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ  ã»Ý ϳï³ñíáõÙ:

  Կան  փողոցներ, որոնք  գտնվում  են անբարեկարգ վիճակում: ø³Õ³ùáõÙ  ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ïñ³ÝëåáñïÁ  ãÇ  ³ß˳ïáõÙ:  Ü»ñѳٳÛÝù³ÛÇÝ  ÷áÕáóÝ»ñÇ  ÁݹѳÝáõñ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ   ϳ½ÙáõÙ  ¿  30 ÏÙ:

  Ö³Ùµ³ñ³ÏÇ  ïñ³Ýëåáï³ÛÇÝ  å³ñÏÁ  Ý»ñϳ۳óíáõÙ  ¿  Ñ»ï¨Û³É  ï»ëùáí:

               1.  Ù³ñ¹³ï³ñ      -  576

              2.  µ»éݳï³ñ        - 155

  ²íïáÙáµÇɳÛÇÝ  å³ñÏÇ ·»ñÇßËáÕ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃ۳ݠ ߳ѳ·áñÍٳݠ í³Õ»ÙáõÃÛáõÝÁ ³í»ÉÇ  ù³Ý  20 ï³ñÇ  ¿:

 

                           1.10. ²é¨ïáõñ   ¨  ëå³ë³ñÏáõÙ

 Ö³Ùµ³ñ³ÏÁ  ѳݹÇë³ÝáõÙ ¿  ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ  ¿,  ¨  ϳé³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ   ï»Õ³Ï³Ûí³Í  »Ý  í³ñã³Ï³Ý  ß»Ýù»ñáõÙ:

 ²é¨ïáõñ  Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ  ¿  ˳ÝáõÃÝ»ñÇ  ÙÇçáóáí,  áñï»Õ  Çñ³óíáõÙ  »Ý  ³ñ¹Ûáõݳµ»ñϳÝ,  ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñ,  ÙûñùÝ»ñ  ¨  ѳݹ»ñÓ³Ýù:  ¶áñÍáõÙ  ¿  2  ·³½³Éó³Ï³Û³Ý,  5  µ»Ý½ÇÝÇ   ÉÇóù³íáñٳݠ Ï»ï»ñ,  ¨  3  ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý  ëÝÝ¹Ç ûµÛ»ÏïÝ»ñ;

  ÎáÙáõݳɠ áÉáñïÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó  ³é³ÛÅ٠ϳï³ñíáõÙ  ¿  ³Õµ³Ñ³ÝáõÃÛáõÝ,  ãϳ  µ³ÕÝÇù  ¨   ÑÛáõñ³Ýáó:

  λÝó³Õ  ëå³ë³ñÏٳݠ áÉáñïáõÙ  ·áñÍáõÙ  ¿  3  í³ñë³íÇñ³Ýáó  և  կոշիկի  երանորոգման  1  արհոստանոց:

 

                                1.11. ÎñÃáõÃÛáõÝ

 

    гٳÛÝùáõÙ  ¿  ·áñÍáõÙ  ¿   2  հիմնական,  1  միջնակարգ  և  1  ավագ  դպրոց – 911  աշակերտներով,  ինչպես  նաև  Մոսկվայի   ժամանակակից  հումանիտար ինստիտուտի  մասնաճյուղ  37  ուսանողներով:

 

                              1.12. Øß³ÏáõÛÃ,  ëåáñï,  »ñÇï³ë³ñ¹áõÃ۳ݠ Ñ»ï

                                                         ï³ñíáÕ  ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ

 

  гٳÛÝùÝ  áõÝÇ  Ùß³ÏáõÛÃÇ  ïáõÝ,  áñը կարիք  ունի  շտապ  հիմնանորոգման    և  ապահոված  չէ   երաժշտական  ·áñÍÇùÝ»ñáí;

  ´áñ۳ݠ »Õµ³ÛñÝ»ñÇ  óݷ³ñ³ÝÁ  »Ýóϳ  ¿  í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý  ¨  ϳѳíáñÙ³Ý;

  ²ÝÙËÇóñ  íÇ׳ÏáõÙ  ¿  ·ïÝíáõÙ  ·ñ³¹³ñ³ÝÁ,  áñÇ  å³ï׳éáí  ßáõñç  15 ѳ½³ñ  ·Çñù    Ñݳñ³íáñ  ã¿  Ýáñٳɠ å³Ñå³Ý»É:

  γéáõóí³Í  Ù³ñ½³¹åñáóÁ  ¹»é¨ë  ϳѳíáñí³Í  ã¿:  üáõïµáÉÇ  ¹³ßïÁ  ϳñÇù  áõÝÇ  µ³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý:

                                         

                                                      1.13. ²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ

 

¶áñÍáõÙ ¿ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ  §×³Ùµ³ñ³ÏÇ  ³éáÕçáõÃ۳ݠ Ï»Ýïñáݦ  ³Ýí³Ùµ: Þ»ÝùÁ  ϳñÇù  áõÝÇ  í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý,  Ï»ÝïñáÝÁ  ³å³Ñáíí³Í  ã¿  ѳٳå³ï³ë˳ݠ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñáí,  ·áõÛùáí   ¨  ·áñÍÇùÝ»ñáí:  гٳÉñí³Í  ã¿  µÅÇßÏ  Ù³ëݳ·»ïÝ»ñáí:

 

 

                                              1.14. гݷëïÇ  ·áïÇÝ»ñ,  ½µáë³Û·ÇÝ»ñ

 

Ü»ñϳ  íÇ׳Ïáí ÙdzϠ ï³ñ³ÍùÁ  0.56 ѳ ٳϻñ»ëáí  å³ñÏÝ  ¿,  áñï»Õ  ï»Õ³Ï³Ûí³Í  ¿ ³½³ï³Ù³ñïÇ  ÁÝóóùáõÙ  ½áÑí³ÍÝ»ñÇ  Ñáõß³ï³Ëï³ÏÁ:  ²ÛÝ  ·ïÝíáõÙ  ¿  ³ÝÙËÇթ³ñ  íÇ׳ÏáõÙ:

  ¶áñÍáõÙ  ¿ ٻϠ Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ë³Õ³Ññ³å³ñ³Ï,  áñÁ  ß³ï  ùÇã  ¿: ´³Ï³ÛÇÝ  ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ  ·ïÝíáõÙ  »Ý  ³ÝÙËÇóñ   íÇ׳ÏáõÙ:

 

                                              1.15.  гٳÛÝùÇ  áõŻՠ ÏáÕÙ»ñÁ

 

- ø³Õ³ùÁ  ѳٳñíáõÙ  ¿  ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ  Ï»ÝïñáÝ,  ³Ûëï»Õ  »Ý  ï»Õ³íáñí³Í  ·ñ»Ã»  µáÉáñ   ÑÇÙݳñÏ-Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ  áõ  ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:  àñáÝó  ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ  80 %-Á   ù³Õ³ùÇ  µÝ³ÏÇãÝ»ñ  »Ý

- ¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃ۳ݠ ½³ñ·³óÙݳݠ ѳٳñ  ϳ  ٻ͠ åáï»ÝódzÉ,  ³ß˳ïáõÅ  ¨  ï³ñ³ÍùÝ»ñ

-   γ  µ³½³ÉïÇ,  ·ñ³ÝÇïÇ  ¨  ïáõýÇ  ٻ͠ å³ß³ñÝ»ñ,  áñÇ  ³ñ¹ÛáõݳѳÝٳݠ ųٳݳϠ ϵ³óí»Ý  Ýáñ  ³ß˳ï³ï»Õ»ñ:

-  ÈáõÍí³Í  ¿  µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñ³Í  ϳÃÇ  Çñ³óٳݠ ѳñóÁ.

-  γݠ ¼µáë³ßñçáõÃ۳ݠ ϳ½Ù³Ï»ñåٳݠ ݳ˳¹ñÛ³ÉÝ»ñ  ¨  ¿ÏáÉá·Ç³å»ë  Ù³ùáõñ ÙûñùÝ»ñÇ  ³ñï³¹ñáõÃ۳ݠ Ñݳñ³íáõÃÛáõÝ

-  ÒÏݳÛÇÝ  ïÝï»ëáõÃ۳ݠ ëï»ÕÍٳݠ Ñݳñ³íáõÃÛáõÝ

 

                                                     1.16.  гٳÛÝùÇ  ÃáõÛÉ   ÏáÕÙ»ñÁ

 

-          æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñٳݠ ¨  çñ³Ñ»é³óٳݠ ³ÝÙËÇóñ  íÇ׳ÏÁ

-          ìóñ³ÛÇÝ  íÇ׳ÏáõÙ  ·ïÝíáÕ  Ùß³ÏáõÛÃÇ  ïáõÝ,  ·ñ³¹³ñ³Ý

-           ´Ý³Ï³Ý  å³ß³ñÝ»ñǪ   (ù³ñѳÝùÝ»ñÇ)  ³ñ¹ÛáõݳѳÝٳݠ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ  ãϳ½Ù³Ï»ñåáõÙÁ:

-           ÐÇí³Ý¹³ÝáóÇ  µÅÇßÏական -Ù³ëݳ·»ïÝ»ñáí  Ñ³Ù³Éñí³ÍáõÃÛáõÝÝ  áõ բժշկական ë³ñù»ñáí  ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝÁ

-          µÝ³Ï³ñ³ÝÇ  ϳñÇù  áõÝ»óáÕÝ»ñÇ  ٻ͠ ÃÇíÁ

 

                   1.17. гٳÛÝùÇ µ³ñ»Ýå³ëï  ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ

 ¨  Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

 

1. ²ÝÑñ³Å»ßï  ·ÛáõÕï»ËÝÇϳÛÇ  ³éϳÛáõÃ۳ݠ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ í³ñ»É³ÑáÕ»ñÇ  ÉdzñÅ»ù  û·ï³·áñÍáõÙ

-          ²Ý³ëݳå³Ñ³Ï³Ý  ÙûñùÝ»ñÇ  Çñ³óáõÙ

-           ²Ý³ëáõÝÝ»ñÇ  Ùûñ³ïíáõÃ۳ݠ µ³ñÓñ³óٳݠ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ  ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ:

-           ²ñï³Ï³ñ·  Çñ³íÇ׳ÏÝ»ñáõÙ  µÝ³ÏãáõÃ۳ݠ å³ïëå³ñٳݠ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ:

                           

                     1.18. гٳÛÝù³ÛÇÝ  íï³Ý· ëå³éݳóáÕ  ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ

  

               ´Ý³ÏãáõÃ۳ݠ ³ñï³ÑáëùÁ

               ê³ÑٳݳٻñÓ  ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ  ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ  ãϳï³ñ»ÉÁ

                ÎáÛáõÕ³çñ»ñÁ,   ³Û¹  ÃíáõÙ   ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ   ÇÝý»ÝÏóÇáÝ  µ³Å³ÝÙáõÝùÇ

                Ñáëù³çñ»ñÁ  ³é³Ýó  Ù³ùñٳݠ ¶»ïÇÏ  ·»ïÁ ó÷»ÉÁ:

                 ²Õµ³Ã³÷ٳݠ í³ÛñÇ  ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý  ¹ÇñùÁ:

                 ՀáÕ»ñÇ   հարկերի  և  í³ñÓ³í׳ñÝ»ñÇ  ³ÝÑáõë³ÉÇ  å³ñïù»ñÁ:     

                

                                    2. гٳÛÝùÇ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ  ¨  ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ

 

 Ð»ï¨áճϳݠ ³ß˳ï³ÝùÇ  ßÝáñÑÇí, Ù³ñ½³ÛÇÝ  ¨  ѳÝñ³å»ï³Ï³Ý  Íñ³·ñ»ñÇ  û·ÝáõÃÛ³Ùµ,  ÇÝãå»ë ݳ¨  ¹áÝáñ  ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ  ù³Õ³ùÁ  ¹³ñÓݻɠ µ³ñ»Ï³ñ·,  ¨  ѳëݻɠ Ñ»ï¨Û³É  Ýå³ï³ÏÝ»ñÇݪ

·      ²å³Ñáí»É ³Ù»ÝûñÛ³  çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ

·      ì»ñ³Ýáñ᷻ɠ ÷áÕáóÝ»ñÁ

·      ì»ñ³Ýáñ᷻ɠ Ùß³ÏáõÛÃÇ  ïáõÝÝ  áõ  ·ñ³¹³ñ³ÝÁ

·       ¼³ñ·³óݻɠ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ, µ³ñÓñ³óݻɠ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ϻݹ³ÝÇÝ»ñÇ  Ùûñ³ïíáõÃÛáõÝÁ:

   ·       ì»ñ³Ýáñ᷻ɠ   µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý  ß»Ýù»ñÇ  ï³ÝÇùÝ»ñÁ

 3. гٳÛÝùÇ  Áëï    ³é³ÝÓÇÝ  áÉáñïÝ»ñÇ  ³é³çݳѻñà Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ                                                                               

    ³é³ç³¹ñáõÙ  ¨  ÏáÝÏñ»ï  ËݹÇñÝ»ñÇ  Ó¨³Ï»ñåáõÙ:

 

3.1 ÊÙ»Éáõ  çñÇ  ѳٳϳñ·Ç  í»ñ³Ï³éáõóáõÙ:                             177 ÙÉÝ.  ¹ñ³Ù

ÎáÛáõÕáõ  ó³ÝóÇ  ϳåÇï³É í»ñ³Ýáñá·áõÙ  200 ÙÉÝ. ¹ñ³Ù:

 

3.2. ´³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý  ß»Ýù»ñÇ  ï³ÝÇùÝ»ñÇ  ϳåÇï³É  Ýáñá·áõÙ:

 

3.3.   ²Õµ³Ñ³ÝáõÃ۳ݠ   í³ÛñáõÙ    ³ÕµÁ    ÑáÕáí    ͳÍÏ»Éáõ    ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ

        ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ:

  ²Õµ³Ñ³ÝáõÃ۳ݠ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ù³Õ³ùÇ µáÉáñ  óճٳë»ñáõÙ, î.Ø»ÍÇ  ¨  ÜŹ»ÑÇ  ÷áÕáóÝ»ñÇ  Ù³ùñáõÙ: ÒÙé³ÝÁ   µáÉáñ  ÷áÕáóÝ»ñÇ  Ù³ùñáõÙ: ÎáÙáõÝ³É ïÝï»ëáõÃ۳ݠ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ:

   3.4   Կ³Ý³ã  ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ  ËݳÙù:        

    3.5. ՓáÕáóÝ»ñÇ  ³ñï³ùÇÝ  Éáõë³íáñáõÃ۳ݠ ³ÝóϳóáõÙ:

      гٳÛÝù³ÛÇÝ  ÷áÕáóÝ»ñÇ  í»ñ³Ýáñá·áõÙ  և   բարեկարգում:

 3.6 Ò»éù µ»ñ»É ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý նոր   ï»ËÝÇϳ, Áݹ³ñӳϻɠ ó³Ýù³ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: γ½Ù³Ï»ñå»É  ïáÑÙ³ÛÇÝ  ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ, µ³ñÓñ³óݻɠ ³Ý³ëáõÝÝ»ñÇ  Ùûñ³ïíáõÃÛáõÝÁ:

    3.7.Թիվ  5 մանկական  նախադպրոցական  հիմնարկի  գազաֆիկացում:

 -          ޳ѳ·áñͻɠ ÃÇí  2  Ù³Ýϳå³ñ﻽Á

 -    Ձ»éù  µ»ñ»É  Ýáñ  ·áõÛù  ¨  ˳ճÉÇùÝ»ñ

     3.8. Øß³ÏáõÛÃÇ  ï³Ý  í»ñ³Ýáñá·áõÙ:

    ºñ³Åßï³Ï³Ý  ·áñÍÇùÝ»ñÇ  Ó»éùµ»ñáõÙ: ºñ³Åßï³Ï³Ý  ËÙµ»ñÇ  ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ;  î»Õ³Ï³Ý   µÛáõç»:

 -          üáõïµáÉÇ  ¹³ßïÇ  µ³ñ»Ï³ñ·áõÙ, ѳݹ»ñÓ³ñ³ÝÇ  ϳéáõóáõÙ:

   3.9. ²å³ëï³ñ³ÝÝ»ñÇ  ѳßí³éáõÙ  ¨ µ³ñ»Ï³ñ·áõÙ:

     ø³Õå³ßïå³ÝáõÃ۳ݠ ßã³ÏÝ»ñÇ  ï»Õ³¹ñáõÙ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Իրականացնող կազմակերպություն(ներ)ՃԱՄԲԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ֆինանսավորող(ներ)
Ծրագրի ղեկավար
Բովանդակություն
Կից փաստաթղթեր
Հաշվետվություններ

Հանձնարարական

Հաղորդագրություն


Դիտել փաստաթղթաշարժը
Բոլորը
Ավագանու նիստեր
Ճամբարակ համայնքի ավագանու թիվ 5 արտահերթ նիստ
Ճամբարակ համայնքի ավագանու թիվ 4 հերթական նիստ
Ճամբարակ համայնքի ավագանու թիվ 3 արտահերթ նիստ
Ճամբարակ համայնքի ավագանու թիվ 2 հերթական նիստ
Ճամբարակ համայնքի ավագանու  թիվ 1 հերթական նիստ
Ճամբարակ համայնքի ավագանու թիվ 8 արտահերթ նիստ
Ճամբարակ համայնքի ավագանու թիվ 7 հերթական նիստ
Ճամբարակ համայնքի ավագանու թիվ 6 արտահերթ նիստ
Ճամբարակ համայնքի ավագանու թիվ 5 հերթական նիստ
Ճամբարակ համայնքի ավագանու թիվ 4 հերթական նիստ
Ճամբարակ համայնքի ավագանու թիվ 3 հերթական նիստ
ԱՌՑԱՆՑ ԴԻՄՈՒՄ
Ճամբարակ համայնքի ավագանու թիվ 2 արտահերթ նիստ
Ճամբարակ համայնքի ավագանու  թիվ 1 հերթական նիստ
Ճամբարակ համայնքի ավագանու թիվ 10 արտահերթ նիստ՝ 3
Ճամբարակ համայնքի ավագանու թիվ 9 հերթական նիստ
Ճամբարակ համայնքի ավագանու թիվ 8 հերթական նիստ
Ճամբարակ խոշորացված համայնքում իրականացվում են 17
Ճամբարակ համայնքի ավագանու 19.09.2019թ. թիվ 7 հերթ
ՇՆՈՐՀԱՎՈ՛Ր ՏՈՆԴ, ԱՆԿԱ՛Խ ՀԱՅԱՍՏԱՆ
Սամանամերձ Ճամբարակում նշեցին բնակավայրի 1000-ամյա
Ճամբարակ համայնքի ավագանու 17.07.2019 թվականի թիվ
Ճամբարակ համայնքի ավագանու 29.05.2019 թվականի թիվ
Ճամբարակ համայնքի ավագանու 26.04.2019թվականի  թիվ
Ճամբարակ համայնքի ավագանու 26.04.2019թվականի թիվ 4
Ճամբարակ համայնքի ավագանու թիվ 2 հերթական նիստ
Ճամբարակ համայնքի ավագանու 2019 թ-ի առաջին նիստը
Ճամբարակ համայնքի ավագանու նիստ՝ 27.12.2018
Ճամբարակ համայնքի ավագանու նիստ 14․12․2018
Ճամբարակ համայնքի ավագանու նիստ՝ 01.11.2018
Ավագանու նիստ՝ 18.10.2018
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Ճամբարակ Գ. Նժդեհի 125
(0265)22255
chambarak.gegharquniq@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53729483@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2023 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՃԱՄԲԱՐԱԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2081
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner